Werkgebieden en rollen

Werkgebieden en rollen

Bodemadvies in infra- en bouwprojecten

In projecten kijk ik verder dan alleen binnen de projectgrenzen en zal daar waar nodig ook rekening houden met ruimtelijke ontwikkelingen in de directe omgeving.  Daarbij sta ik voor een integrale aanpak die geheel is afgestemd op het ontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met hergebruik van bouwstoffen, bemalingen en lozingen, infiltratie van hemelwater, niet gesprongen explosieven, asbest en archeologie.


Een goede voorbereiding voorkomt gemodder tijdens de uitvoering!


Het verzorgen van offerte-uitvragen en beoordelen van offertes en rapportages en deze ‘vertalen’ naar een bestek is een specialiteit van mij. Onderzoeken, BUS-meldingen, saneringsplannen en bemalingsadviezen zijn hierbij ‘maar’ een middel om het doel te bereiken:


Een mooi project met de bodemkwaliteit als uitgangspunt, niet als knelpunt!

Detachering Senior Bodemadviseur

Door de brede ervaring die ik heb opgedaan bij gemeenten, omgevingsdiensten en in de advieswereld kan ik bij overheden in diverse rollen opereren. Binnen de kaders van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit kan ik zowel een toetsende als een adviserende rol vervullen. Dat kan gaan over onderzoeken bij bedrijven vanwege een milieuvergunning, of BUS- en saneringsevaluaties en grondwatermonitoringen op bedrijfsterreinen of in de openbare ruimte.


Ik werk ook graag binnen gemeentelijke afdelingen die zich bezighouden met projectvoorbereiding en uitvoering van infra- en bouwprojecten. Voor vastgoedafdelingen adviseer ik over aan- en/of verkoop van gronden met mogelijke bodemverontreinigingen. Hierbij kan ik de risico’s voor de koper of verkoper in beeld brengen om zo een terrein onder voorwaarden te (ver)kopen of juist geheel af te zien van de aan- of verkoop. Bij een detachering past de rol van ‘spin in het web en vraagbaak’ mij prima.


Als de Omgevingswet in werking treedt is een integrale benadering voor een ontwikkeling het uitgangspunt. Dat past prima bij de wijze waarop ProMilieu nu al opereert binnen detachering en projecten.

Meer weten of behoefte aan een oriënterend gesprek?


Neem contact op met Clemens Hendriksen

clemens@promilieu.nl

De Plak 13

6681 DN  Bemmel